Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

SHOWA verklaart de volgende principes van de BSCI-gedragscode na te leven.

BSCI Principles DE RECHTEN VAN VRIJHEID VAN VERENIGING EN VAN HET SLUITEN VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN Ons bedrijf respecteert het recht van werknemers tot het vormen van een vakbond of ander soort werknemersverbond en het aangaan van gezamenlijke onderhandelingen.

BILLIJKE BELONING Onze onderneming eerbiedigt het recht van werknemers op een billijk loon.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID OP HET WERK Onze onderneming zorgt voor een gezonde en veilige werkomgeving, waarbij het risico wordt ingeschat en alle nodige maatregelen worden getroffen om dit uit te sluiten of te verkleinen.

SPECIAAL BESCHERMING VOOR WERKENDE JONGEREN Onze onderneming biedt speciaal bescherming voor werknemers die nog niet volwassen zijn.

GEEN SLAVENARBEID Onze onderneming laat zich niet in met enige vorm van slavernij, mensenhandel of onvrijwillige arbeid.

ETHISCH ZAKELIJK GEDRAG Onze onderneming tolereert geen corruptie-, afpersings-, verduisterings- of smeergeldpraktijken.

GEEN DISCRIMINATIE Onze onderneming biedt gelijke kansen en verbiedt discriminatie jegens werknemers.

REDELIJKE WERKUREN Onze onderneming leeft de wet op de werktijden na.

GEEN KINDERARBEID Onze onderneming neemt geen werknemers in dienst die de minimumleeftijd nog niet hebben bereikt.

GEEN PRECAIRE WERKGELEGENHEID Onze onderneming neemt werknemers in dienst op basis van wettelijke gedocumenteerde arbeidsovereenkomsten.

BESCHERMING VAN HET MILIEU Onze onderneming treft de nodige maatregelen om schade aan het milieu te vermijden.

BEGAAN MET EERLIJKE ARBEID De Business Social Compliance Initiative (BSCI) is een door het bedrijfsleven genomen initiatief voor bedrijven

die zich inzetten voor sociale verantwoordelijkheid in hun toeleveringsketen, ongeacht hun omvang, sector of

branche. BSCI biedt bedrijven één gemeenschappelijke Ethische Code en een holistisch systeem om betere

arbeidsomstandigheden in mondiale toeleveringsketens te bevorderen.

De Ethische Code van het BSCI is gebaseerd op de belangrijkste internationale arbeidsnormen die de rechten

van de werknemers beschermen. Ze beschrijft 11 essentiële arbeidsrechten waartoe de deelnemers aan BSCI

zich engageren die te implementeren en te controleren bij hun zakenpartners in hun toeleveringsketens.

SHOWA zet zich in om de arbeidsomstandigheden te verbeteren, samen te werken met hun stakeholders en

de Ethische Code en Appendices van het BSCI te onderschrijven. Wij zijn ervan overtuigd dat de naleving van

de plaatselijke regelgeving en de essentiële sociale normen zoals bepaald door internationale organisaties

voor arbeid en mensenrechten een gelegenheid zijn om de arbeidsomstandigheden in onze geïntegreerde

toeleveringsketen te verbeteren.

BEGAAN MET VEILIGE PRODUCTIE REACH is een verordening van

de Europese Unie die is aange-

nomen om de gezondheid van

de mens en het milieu beter te

beschermen tegen de risico s

die chemische stoffen kunnen

opleveren en tegelijkertijd het concurrentievermogen van

de chemische industrie in de EU te verbeteren. Ook bev-

ordert deze verordening alternatieve methoden voor de

gevarenbeoordeling van stoffen om het aantal dierproev-

en te verminderen. REACH staat voor Registration, Eval-

uation, Authorisation and Restriction of Chemicals (regis-

tratie en beoordeling van, en autorisatie en beperkingen

ten aanzien van chemische stoffen). In REACH zijn

procedures vastgelegd voor het verzamelen en beoor-

delen van informatie over de eigenschappen en gevaren

van stoffen. Het hele productieproces van SHOWA is in

overeenstemming met de Europese REACH-verordening.

Alle huidige en toekomstige SHOWA-producten blijven

vrij van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC).

C O

M

PL IANT

REACH

Bron: www.bsci-intl.org

Bron: www.echa.europa.eu

SH O

W A

IN D

U S

T R

IË LE

S E

R IE

5