Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

De norm stelt een lijst van 18 chemicaliën vast. De minimumdoorbraaktijd voor een handschoen van Type A bedraagt 30 min. (Niveau 2) voor 6 chemicaliën, voor een Type B bedraagt die 30 min. voor ten minste 3 chemicaliën, en voor Type C bedraagt hij 10 min. (Niveau 1) voor ten minste 1 chemische stof op de lijst.

Het teken van de chemisch bestendige handschoen moet gepaard gaan met codeletters voor de geteste chemicaliën voor handschoenen van Types A en B. Handschoenen met het Type C-merkteken dragen geen enkele codeletter.

Lijst van chemicaliën:

Lettercode Chemische stof CASnummer Klasse

A Methanol 67-56-1 Primaire alcohol

B Aceton 67-64-1 Keton

C Acetonnitril 75-05-8 Nitril

D Dichloormethaan 75-09-2 Gechloreerde koolwaterstof

E Zwavelkoolstof 75-15-0 Organische zwavelverbinding

F Tolueen 108-88-3 Aromatische koolwaterstof

G Diethylamine 109-89-7 Amine

H Tetrahydrofuraan 109-99-9 Heterocyclische ether

I Ethylacetaat 141-78-6 Ester

J n-Heptaan 142-82-5 Verzadigde koolwaterstof

K Natronloog 40 % 1310-73-2 Anorganische base

L Zwavelzuur 97 % 7664-93-9 Anorganisch zuur

M 65% salpeterzuur 7697-37-2 Anorganisch zuur, oxiderend

N 99% azijnzuur 64-19-7 Organisch zuur

O 25% ammoniak 1336-21-6 Organische basis

P 30% waterstofperoxide 7722-84-1 Peroxide

S 40% fluorzuur 7664-39-3 Anorganisch zuur

T 37% formaldehyde 50-00-0 Anorganisch mineraal Aldehyde

EN ISO 374-5: 2016 Bescherming tegen micro-organismen

EN 16523-1: 2015 (vervangt EN 374-3) Weerstand tegen chemische permeatie

Vanaf 21/04/2018

Micro-organismen worden door de normen omschreven als bacteriën, schimmels of virussen. Om bestand te zijn tegen bacteriën en schimmels moet de handschoen de penetratiebestendigheidstest volgens norm EN 374-5: 2016 doorstaan. Als de handschoen slaagt voor de test van ISO 16604: 2004 (methode B) is hij ook bestand tegen virussen en wordt de term VIRUS onder het biorisicoteken toegevoegd.

Testmethode om de weerstand van PBM- materiaal tegen permeatie door gevaarlijke chemicaliën op moleculair niveau en bij voortdurend contact te meten. De resulterende waarde is de doorbraaktijd of de tijd die de gevaarlijke vloeistof of gas nodig heeft om in contact te komen met de huid. De handschoen wordt geclassificeerd volgens prestatieniveau 1 tot 6 inzake doorbraaktijd.

Gemeten doorbreektijd

Permeatie index

> 10 1 > 30 2 > 60 3 > 120 4 > 240 5 > 480 6

Type handschoenen Doorbraaktijd

A ≥30 min. voor ten minste 6 chemicaliën

B ≥30 min. voor ten minste 3 chemicaliën

C ≥10 min. voor ten

minste 1 chemische stof

EN ISO 374-5 EN ISO 374-5

A B C

VIRUS

UVWXYZ XYZ

N IE

U W

Transitie periode tot 21 april 2023

Voor meer informatie, ga naar ChemRest.com

SH O

W A

IN D

U S

T R

IË LE

S E

R IE

7